ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಓದುಗರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಾಹೀರಾತು ದಾರರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

-ಸಂ