ನಿತ್ಯ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೀನ್ಸ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮದುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸ ಬಹುದು.