ನಿತ್ಯ ಬೇಯಿಸಿದ ಸಬ್ಬಾಕ್ಷಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಹಸಿವು ಮತ್ತಿ ನಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.