ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರೇ,

ಕ್ರಿಸ್ ಮಸ್  ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲರ ಬದುಕ್ಕಲ್ಲೂ ನವ ಜೀವನ. ಹೊಸ ಉಲ್ಲಾಸ, ಶಾಂತಿ ನೆಲಸಲಿ ಎಂಬ ಸದಾಶಯದೊಂದಿಗೆ

-ಸಂ