ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 13 ರಿಂದ 15 ರವರೆಗೆ ಆದ ಮಳೆಯ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ. ಜುಲೈ 13 ರಂದು ಪರುಶುರಾಂಪುರದಲ್ಲಿ 3.4 ಮಿ.ಮೀ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 1 ರಲ್ಲಿ 3.2, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 2 ರಲ್ಲಿ 0.2, ಐನಹಳ್ಳಿ 1.8, ಭರಮಸಾಗರ 2.4, ಸಿರಿಗೆರೆ 2.6, ಹಿರಿಯೂರು 2.6, ಬಬ್ಬೂರು 2.8, ಈಶ್ವರಗೆರೆ 5.6, ಸೂಗೂರು 4.5, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ 1.8, ರಾಮಗಿರಿ 9.2, ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು 2.4, ತಾಳ್ಯ 8.6, ಹೊಸದುರ್ಗ 3.4, ಬಾಗೂರು 2, ಮಾಡದಕೆರೆ 2.2 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.
ಜುಲೈ 14 ರಂದು ತಳಕು 0.8, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 1 ರಲ್ಲಿ 3.6, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 2 ರಲ್ಲಿ 1.2, ಹಿರೇಗುಂಟನೂರು 6, ಐನಹಳ್ಳಿ 3.8, ಭರಮಸಾಗರ 11.3, ಸಿರಿಗೆರೆ 7.2, ತುರುವನೂರು 2.8, ಹಿರಿಯೂರು 3.5, ಬಬ್ಬೂರು 1.4, ಈಶ್ವರಗೆರೆ 2.4, ಇಕ್ಕನೂರು 3, ಸೂಗೂರು 5, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ 8.2, ರಾಮಗಿರಿ 17.4, ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು 12.8, ಬಿ.ದುರ್ಗ 4.2, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಪುರ 17, ತಾಳ್ಯ 15.4, ಹೊಸದುರ್ಗ 5.2, ಬಾಗೂರು 4.3, ಮತ್ತೋಡು 1.8, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ 20, ಮಾಡದಕೆರೆ 13.2, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು 4 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.
ಜುಲೈ 15 ರಂದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 1 ರಲ್ಲಿ 1.4, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 2 ರಲ್ಲಿ 1.6, ಐನಹಳ್ಳಿ 1.2, ಸಿರಿಗೆರೆ 4, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ 1.2, ಹೆಚ್.ಡಿ.ಪುರ 3, ತಾಳ್ಯ 12.4, ಮತ್ತೋಡು 1.2 ಮಿ.ಮೀ.ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.